ملات بلوک لیکا

از آنجاییکه بلوکهای لیکا از نظر مواد متشکله دارای سیمان می باشد ، در صورت استفاده از ملات ماسه و سیمان به دلیل پیوند مستحکمی که در نتیجه نفوذ ذرات مـلات به حـفره های بدنه بلوکهای لیکا بـوجـود می آید ، انسجام بیشتری نسبت به سایر واحدهای بنایی ایجاد شده و ترکیب مـلات و بـلوک یک واحــد یـکپارچه در مقابل بارهای ثقلی و جانبی را ایجاد می کند و لذا دارای مقاومت فشاری و خمشی بیشتـری نسبت به سایـر واحدهای بنایی دارد .(ماده همگن در داخل محدوده تنشهای مجاز)

انتخاب نوع ملات در دیوارچینی ،‌نقش بسیارمهمی خواهد داشت . ولی بکاربردن ملات با عیار زیاد ، لزوما” نقش کلیدی در افزایش مقاومت دیوارچینی ندارد . ملات استفاده شده در دیوار چینی با لیکا بصورت ملات عمومی ماسه سیمان با نسبت 6 : 1 و یا 5 : 1 پیشنهاد می گردد . در صورت تمایل به ساختن ملات لیکا و کاهش وزن ملات می توان از نسبت حجمی 3 به 2 ( لیکا ریز دانه به ماسه ) استفاده کرد .
ضخــــامت بنــدهای افقـی و قائـم ، نبــاید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد . باید بندهای قائم ( هرزه ملات ) از ملات پر شوند . در بلوک چینـی ، ملات ریـزی به دو صورت انجـام می شود :
الف) – ملات به صورت یکنواخت روی همه سطوح ملات خور بلوک نبایستی پخش شود ، زیرا در این حالت حفره های بلوک از ملات پر خواهد شــــد . این روش برای دیوارهــای باربــــر ، کرسی چینی ها و ستون ها ، مورد استفاده قرار می گیرد .
ب )- ملات به صورت یکنواخت روی جدارهای خارجی و داخلی به صورت دو نوارجدا از هم پخش می شود . در این حالت ، به علت خالی بودن داخل بلوک ها،دیوار از نظر عایق رطوبتی وحرارتی، دارای عملکرد بهتری خواهد بود.
انتخاب یکی از دو روش فوق ، منوط به نظر و تأیید دستگاه نظارت و موقعیت کار خواهد بود.

Click me