دیوار چینی با بلوک لیکا

دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها )
دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در ففصول گرم و سرد تامین می نماید .

از دیگر مزایای دیوارچیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
* افزایش سرعت اجرا دیوارچینی
* کاهش پرت مصالح مصرفی
* کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان 30 درصد
* کاهش ملات مصرفی
* اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک

Click me