ویژگی های بلوک لیکا

بلوکهای لیکا تولید شده از بتن سبکدانه لیکا با توجه به ساختار دارای ویژگیهای منحصر بفردی می باشد .این خصوصیات باعث گسترش استفاده لیکا در بخش ساختمان شده است. بعضی از ویژگیهای مهم بلوک لیکا به شرح ذیل می باشند:
* وزن کم

 

وزن کم بلوکهای لیکا باعث کاهش وزن بار مرده ساختمان و نیروی موثر زلزله شده و نیز زمان و هزینه اجرای کار را تقلیل می دهد.

Click me