بلوک لیکا عایق صوتی و جاذب صوت

ویژگیهای سطح بلوک و خواص دانه های لیکا باعث جذب صوت می گردد. بر اساس نتایج مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، میزان افت صدا در دبوار ساخته شده از بلوک لیکا به ضخامت 15 سانتی متر db 46 Rw= می باشد. با استفاده از بلوک لیکا در دیوار چینی ، الزامات مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان برآورده خواهد شد. استفاده از بلوک لیکا ، آرامش را برای ساکنین به ارمغان می آورد.

Click me