کول بیضی

 

 

نام ابعاد تعداد بارگیری
میله - گرد ۷۰ سانتی ۹۰۰۰
میله - گرد ۸۰ سانتی ۱۱۰۰۰
میله - گرد ۹۰ سانتی ۱۳۰۰۰
میله - گرد ۱۰۰ سانتی ۱۵۵۰۰
انباری - بیضی ۶۵*۹۰ ۹۵۰۰
انباری - بیضی ۶۵*۱۰۰ ۱۰۰۰۰
انباری - بیضی ۷۰*۱۲۰ ۱۴۰۰۰
انباری - بیضی ۱۲۰ تخم مرغی ۱۶۵۰۰
انباری - بیضی ۷۵*۱۴۰ ۲۰۰۰۰

 

Click me